Regulaminy

 

Regulamin Domu Powstańców Warszawskich
 

 1. Dom Powstańców Warszawskich, zwany dalej „Domem" powstał w oparciu o umowę z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego. Dom prowadzony jest przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
 2. Dom działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.
 3. Funkcjonowanie placówki jest podporządkowane potrzebom Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego.
 4. Wydarzenia edukacyjne i kulturalne organizowane po godzinie 16:00 na terenie Domu dostępne są dla wszystkich bezpłatnie.
 5. Przebywanie w Domu jest dobrowolne. Osoby wymagające stałej opieki przebywają na terenie ośrodka w towarzystwie swoich opiekunów. Dom nie świadczy usług opiekuńczych.
 6. Zabrania się przebywania na terenie ośrodka osobom pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
 7. Za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Za funkcjonowanie Domu odpowiada jego Kierownik.
 9. Osobami uprawnionymi do nieodpłatnego korzystania z obiadu, usług transportu, konsultacji lekarskich, masażu i innych są wyłącznie Weterani– Żołnierze Powstania Warszawskiego.Korzystanie z tych usług powinno być z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszone Kierownikowi Domu.
 10. Jednorazowa weryfikacja uprawnień do korzystania z usług dedykowanych dla Powstańców Warszawskich jest przeprowadzana przez Kierownika Domu, w oparciu o przedstawienie jednego z poniższych dokumentów: - Legitymacji Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, - Legitymacji odznaczenia Warszawski Krzyż Powstańczy, - Legitymacji Kombatanckiej lub innych dokumentów urzędowych, w których zawarty jest opis przebiegu walk, - Karta Powstańca wydana przez Zarząd Dróg Miejskich.
 11. W szczególnych przypadkach weryfikacja może się odbyć na postawie dowodu osobistego oraz informacji publikowanych w sieci na stronach instytucji i stowarzyszeń służących i skupiających Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego (np. Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego). Ostateczną decyzję w tych przypadkach podejmuje m. st. Warszawa.
 12. Placówki oświatowe, chcące uczestniczyć w spotkaniach z Weteranami powinny zgłosić się do Kierownika z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
 13. Chęć organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych należy zgłosić do Kierownika z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
 14. Zasady funkcjonowania wolontariatu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 15. Uwagi dotyczące funkcjonowania Domu należy zgłaszać pisemnie do Kierownika.
 16. Wszelkie zapytania należy kierować na adres monopol@data.pl.
 17. Zmian w Regulaminie dokonuje Kierownik Domu.
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski