Dom Powstańców Warszawskich - sprawozdanie za rok 2020

Stowarzyszenie Monopol Warszawski realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22" zapoczątkowane 1 czerwca 2018 roku.

Od stycznia do grudnia 2020 roku objęliśmy wsparciem grupę 174 osób. Udzieliliśmy świadczeń w zakresie fizjoterapii oraz zajęć usprawniających w liczbie 5760 godzin. Odbyto 450 godzin terapii seniorów z psychologiem. Dostarczyliśmy 23 280 zestawów obiadowych.

Do czasu zamknięcia ośrodka z powodu ogłoszonej pandemii 12 marca, zorganizowaliśmy 50 wydarzeń kulturalno-artystycznych, spotkań oraz innych imprez i wydarzeń na terenie placówki. Przygotowaliśmy również w tym okresie 7 wyjść do teatru. Zrealizowaliśmy 88 świadczeń podologa oraz kosmetologa. Seniorzy skorzystali łącznie z 30 godzin porad prawnych.

Nasz partner w projekcie, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, jest odpowiedzialny za wolontariat na rzecz Powstańców Warszawskich. W roku 2020 zaangażowano do współpracy ponad 100 ochotników.

Mimo zamknięcia dla podopiecznych ośrodka przy ul. Nowolipie 22, przez cały okres pandemii otaczaliśmy opieką wszystkich Powstańców Warszawskich, o których wiedzieliśmy, że jej potrzebują.

W 2020 roku prowadziliśmy systematycznie działania informacyjno-promocyjne poprzez media społecznościowe, mass media, mailing, kontakty telefoniczne i osobiste oraz z wykorzystaniem tradycyjnych form drukowanych (ulotki, plakaty) w celu popularyzowania naszych działań. Uruchomiliśmy liczne zbiórki pieniężne konieczne do sfinansowania zadań wykraczających poza ramy zadania publicznego. Dzięki temu mogliśmy kupować i dostarczać Powstańcom Warszawskim zakupy, realizować dla nich recepty na leki, poszerzać usługi fizjoterapeutyczne oraz stworzyć sieć komunikacji internetowej, która dała możliwość utrzymania koleżeńskich więzi nawiązanych w Domu Powstańców Warszawskich.

Powrót
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski